Sosiaalityöntekijän palvelut

Tarjoamme työparityöskentelyä kunnan sosiaalityöntekijälle, esimerkiksi palvelutarpeen arviointiin ja olosuhdeselvitysten tekoon. Lisäksi teemme vanhemmuuden arviointeja, perhearviointeja sekä MIM-havainnointia. Toteutamme sosiaalityntekijän palvelut sekä suomen että ruotsin kielellä.

Palvelutarpeen arviointi

Tukari Oy:ltä on mahdollista saada työparia palvelutarpeen arviointiin. Palvelutarpeen arvioinnin aikana arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita sekä huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Lastensuojelun tarpeen selvittäminen tehdään siinä laajuudessa kuin tilanne vaatii.

Olosuhdeselvitys

Tuotamme olosuhdeselvityksiä yhteistyössä kuntien kanssa. Olosuhdeselvitykset tulevat kyseeseen tilanteissa, joissa vanhemmilla on merkittäviä erimielisyyksiä lapsensa huollosta, asumisesta ja tapaamisesta, eivätkä he pääse sopuun niistä. Niissä tilanteissa vanhempi/vanhemmat voivat hakea ratkaisua käräjäoikeudesta. Tuomioistuin voi pyytää selvitystä lapsen ja vanhempien tilanteista. Olosuhdeselvityksen tarkoituksena on tuottaa tuomioistuimelle tietoa lapsen olosuhteista ja vuorovaikutussuhteista kummankin vanhemman luona. Olosuhdeselvitysprosessiin kuuluvat kotikäynnit molempien vanhempien luona, vanhempien haastattelut, lapsen kuuleminen sekä sopimuksen mukaan kirjallinen osuus.

Vanhemmuuden arviointi

Vanhemmuuden arviointia on tarkoituksenmukaista toteuttaa, kun on suuri huoli lapsen tilanteesta tai vanhemmuudesta, esimerkiksi niissä tilanteissa, kun pohditaan sijoitusta kodin ulkopuolelle tai lapsen kotiutumista sijoituksesta.


Arvioimme ensisijaisesti vanhemman kykyä ja valmiuksia toimia lapsen kanssa. Arvioinnin aikana tarkastellaan esimerkiksi lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta, vanhemman valmiuksia ymmärtää ja tukea lasta, lapsen ja vanhemman kokonaisvaltaista hyvinvointia, arjen toimivuutta sekä kodin toimintamalleja, sekä kartoitetaan mistä mahdollisista palveluista perhe hyötyisi.

Työpari kunnan työntekijälle

Kauttamme järjestyy työpari kunnan työntekijälle tilanteissa, joissa tarvitaan tiettyä erityisosaamista (esimerkiksi sosiaalityöntekijän pätevyys, päihteet, mielenterveys, arviointityö, terapiaosaaminen).

MIM-havainnointi

Marschak Interaction Method (MIM) on puolistrukturoitu ja videoitu vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen havainnointiväline, jonka perusteella voidaan vanhempi-lapsisuhteesta arvioida yleisellä tasolla vanhemman ja lapsen välistä tunneyhteyttä sekä vanhemman kykyä jäsentää ja ohjata lapsen toimintaa kehitykseen sopivilla tavoilla. Arviointi sisältää arvioinnin lisäksi sovitusti joko suullisen tai kirjallisen palautteen sekä ehdotuksen jatkotoimenpiteistä.